Modernizacja źródeł ciepła

Efektywność energetyczna w modernizacji źródeł ciepła

Modernizacja źródeł ciepła polega na wymianie istniejących urządzeń zasilających systemy centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej źródłami ciepła klasycznymi wyższej sprawności lub urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii. Głównymi czynnikami leżącymi u podstaw decyzji inwestycyjnej jest efektywność energetyczna nowoczesnych rozwiązań jak i korzyści ekonomiczne wynikające z ich eksploatacji.

W Polsce najczęściej wykorzystywanymi klasycznymi rodzajami źródeł ciepła wykorzystywanymi w procesach technologicznych czy też w celach grzewczych są jednofunkcyjne kotły węglowe lub gazowe. Efektywna sprawność cieplna kotłów węglowych produkowanych w latach 1950-1970 waha się w przedziale od 50 do 65%. Wraz z rozwojem technologii wytwarzania kotłów grzewczych sprawność cieplna kotła węglowego wzrosła do 82% dla kotłów wytworzonych do końca 2000 r. Natomiast najnowocześniejsze gazowe kotły kondensacyjne według kart produktowych oferowanych przez producentów wykazują sprawność nawet na poziomie 98%. Dlatego najprostszym sposobem modernizacji źródła ciepła jest wymiana istniejącego kotła węglowego lub gazowego o niższej sprawności na nowoczesne kotły węglowe, czy tez wielofunkcyjne, kondensacyjne kotły gazowe. Niejednokrotnie wraz ze zmianą źródła ciepła, z którym wiąże się zmiana paliwa (najczęściej węgiel na gaz) inwestycja wiąże się także z doprowadzeniem przewodowej sieci gazowej do lokalnej kotłowni bądź zamontowaniu stosownego zbiornika z gazem płynnym dostarczanym następnie cysternami.

Racjonalne wykorzystanie energii w paliwie

Zmiana źródła ciepła na sprawniejsze powoduje racjonalne wykorzystanie energii zawartej w paliwie, co przyczynia się do zmniejszenia nakładów ponoszonych na eksploatację urządzeń (zmniejszenie kosztów paliwa) oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko (zmniejszenie emisji do atmosfery). Ustawa o efektywności energetycznej przewiduje, że na modernizacje lub wymiany źródeł ciepła można ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie w postaci Białych Certyfikatów.

Coraz częstszym rozwiązaniem jest również instalacja poligeneracyjnych źródeł wytwarzających m.in. energię elektryczną, ciepło i chłód.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN