• 22.11.2017

Nawet 100 mld zł. w latach 2021-30 może wpłynąć do polskiego budżetu w ramach europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych WiseEuropa rekomenduje przeznaczyć je na termoizolację budynków mieszkalnych i przydomowe mikroelektrownie OZE.

 

Uruchomiony w 2005 roku unijny system handlu uprawnieniami do emisji ETS (Emission Trading System) ma przyczyniać się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza CO2. Wymusza także kupowanie uprawnień do emisji przez przedsiębiorstwa z branż najbardziej przyczyniających się do zanieczyszczeń atmosfery.

System ETS w dalszym ciągu podlega zmianom, a Polska korzysta z puli bezpłatnych uprawnień do emisji. Jednak okres karencji dla polskich przedsiębiorstw zbliża się ku końcowi. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną zakładów energetycznych, opalanych w głównym stopniu węglem jest jedną z możliwości okiełznania emisyjności polskiej gospodarki. Ogromną poprawę przyniosłaby także termoizolacja energetyczna budynków mieszkalnych. Według WiseEuropa także w rozwoju przydomowych mikroinstalacji OZE tkwi ogromny, a wciąż niewykorzystany potencjał.

Według zaleceń Unii Europejskiej co najmniej połowa wpływów z systemu ETS powinna być przeznaczana na niskoemisyjną modernizację gospodarki. WiseEuropa już w 2014 roku zwrócił się o utworzenie Funduszu Gospodarki Niskoemisyjnej, pozwalającego jasno i klarownie gospodarować środkami z systemu ETS.

W raporcie pt. "Uwalniając ukryty potencjał" WiseEuropa przeanalizował wpływ termomodernizacji budynków oraz mikroinstalacji OZE na gospodarkę. Finalnie oszacowano, że wykorzystanie wszystkich środków z systemu ETS zmniejszy zapotrzebowanie na energię ze źródeł kopalnych o ponad 12%, a aż o 40% zredukuje szkodliwe emisje związane z ogrzewaniem budynków. Masowe ograniczenie popytu na energię według ekspertów doprowadzi do stymulacji rozwoju gospodarczego, a mniejsze zapotrzebowanie na energię przełoży się na niższe rachunki. Te z kolei przyczynią się do wzrostu wydatków przeznaczonych na konsumpcję, które wg WiseEuropa wpłyną pozytywnie na PKB.

 

Źródło: https://www.reo.pl/teksty/jak-polska-wyda-kosmiczne-srodki-z-systemu-ets--xLEIBH

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN