• 17.11.2017

5 października 2017 roku Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podpisał nowe Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Nowy dokument zastąpił Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2012 roku, które straciło ważność 1 października 2017 roku.

Najistotniejsze zmiany dotyczą karty audytu efektywności energetycznej, gdzie pominięto m.in. konieczność wyliczania średniorocznej redukcji emisji CO2, wynikającej z realizacji modernizacji zgłaszanej do Systemu Białych Certyfikatów. Pewnym zmianom uległy również wskaźniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, na mocy których przeliczane są średnioroczne oszczędności energii pierwotnej.

Nowe rozporządzenie dotyczy audytów zleconych po dniu jego wejścia w życie, tj. po 6 października 2017 roku.

Treść rozporządzenia można znaleźć w Dzienniku Ustaw pod tym adresem.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN