• 23.10.2017

Wszystkie duże przedsiębiorstwa zobowiązane do wykonania audytu energetycznego do 30 września 2017 r., mają obowiązek zawiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie najpóźniej do 30 października 2017 r.

Razem z zawiadomieniem należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z wykonanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Dane związane z audytem energetycznym, przedsiębiorca powinien przechowywać do celów kontrolnych przez okres 5 lat.

Audyt energetyczny należy przeprowadzać co 4 lata. Zwolnieni z wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstw są mikroprzedsiębiorstwa, firmy z sektora MŚP oraz przedsiębiorcy, którzy wdrożyli system zarządzania energią ISO 50001.

Zapraszamy do współpracy!

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

e-mail: energia@ellipsisenergy.pl

tel. +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN