• 26.07.2017

Urząd Regulacji Energetyki rozstrzygnął piąty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Komisja przetargowa wybrała 2065 przedsięwzięcia spośród 2428 zgłoszonych do przetargu - informuje URE.

Wydane przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej skutkują powstaniem praw majątkowych w odniesieniu do przedsięwzięć zrealizowanych przez podmiot, który wygrał przetarg. W przypadku świadectwa efektywności energetycznej wydanego dla przedsięwzięcia, które dopiero zostanie zrealizowane, materializacja praw majątkowych będzie miała miejsce po faktycznym zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz po spełnieniu przewidzianych przez ustawę o efektywności energetycznej przesłanek.

W ostatnim przetargu aż 116 złożonych przez nas wniosków na ponad 24 000 toe, zostało wybranych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Przygotowywanie wniosków pod białe certyfikaty jest procesem wymagającym zaangażowania, czasu oraz specjalistycznej wiedzy. Ellipsis Energy oferuje pomoc w identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać białe certyfikaty, wykonanie audytów efektywności energetycznej, a także przeprowadzenie procedury składania kompletnych wniosków.

Współpraca z Ellipsis Energy w ramach audytów efektywności energetycznej odbywa się na podstawie umowy „success fee”, czyli wypłacenia wynagrodzenia firmie audytującej tylko w przypadku przyznania Klientowi świadectw efektywności energetycznej.

Zapraszamy do współpracy!

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z:

Maja Jankowicz: mj@ellipsis-group.com.pl; tel.: 795 422 031

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN