• 12.07.2017

Unia Europejska chce podwyższenia celu efektywności energetycznej do 30 proc. w 2030 roku przy jednoczesnym obniżeniu progu obowiązkowej oszczędności energii.

Cel na poziomie 20 proc dla całej Unii Europejskiej do 2020 roku, zawarty w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r.  w sprawie efektywności energetycznej ma ulec zwiększeniu do 30 proc do roku 2030. Został on uzgodniony przez ministrów energii państw członkowskich podczas spotkania Rady Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Mimo sprzeciwu Komisji Europejskiej, obniżeniu z kolei ma ulec zapisany w art. 7 dyrektywy obowiązek dokonywania przez dystrybutorów energii i przedsiębiorstw prowadzących detaliczną sprzedaż energii corocznej oszczędności energii z poziomu 1,5 proc. do 1 proc.

Do końca bieżącego roku Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska oraz Parlament Europejski podejmą próby negocjacji w celu osiągnięcia porozumienia.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN