• 28.10.2016

Rok 2016 został podzielony na dwa okresy- pierwszy składający się z trzech pierwszych kwartałów roku (od stycznia do końca września 2016) rozliczany będzie na zasadach ze starej Ustawy o Efektywności Energetycznej z 15 kwietnia 2011 roku. Oznacza to, że obowiązek rozliczenia z URE będzie można wypełnić poprzez przedstawienie do umorzenia liczby świadectw za odpowiadający okres lub uiścić opłatę zastępczą do NFOŚiGW.

Ostatni kwartał roku rozliczany będzie na podstawie nowej ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, co wprowadza szereg zmian dla przedsiębiorstw. Najważniejsze z nich można znaleźć w tabeli dostępnej na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pod adresem: http://ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6737,Zasady-realizacji-obowiazku-w-zakresie-umarzania-swiadectw-efektywnosci-energety.html

Według nowej ustawy, zmienia się podstawa obowiązku. Dla okresu od 1 października 2016 roku do rozliczenia zamiast kwoty przychodu ze sprzedaży lub kwoty transakcji zakupu energii wykorzystywana będzie przeliczona na tony oleju ekwiwalentnego ilość energii (elektrycznej, cieplnej lub gazu ziemnego) sprzedanego lub kupionego w danym okresie. Dodatkowo, w danym okresie jedynie 30% obowiązku może zostać zrealizowane poprzez uiszczenie opłaty zastępczej.

Za rok 2016 przedsiębiorstwa umocowane w ustawie będą musiały złożyć dwa osobne wnioski - pierwszy rozliczający obowiązek według starej ustawy (termin do 31 marca 2017 roku), drugi za pozostały kwartał (do 30 czerwca 2017 roku).

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN