• 13.07.2016

Pierwszym rozwiązaniem jest wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Pierwszy audyt miałby być zrobiony i przedstawiony do Urzędu Regulacji Energetyki do 1 października 2017 roku, a następnie odnawiany co 4 lata. Audyt energetyczny ma zawierać badanie trzech głównych obszarów: procesów, budynków i transportów. Głównym celem audytu jest wskazanie miejsc powstawania strat oraz zaproponowanie w jaki sposób przedsiębiorstwo może je zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować.

Innym rozwiązaniem jest wdrożenie normy ISO 50001, czyli wprowadzenie w firmie Systemu Zarządzania Energią. Na mocy ustawy, aby wypełnić ustawowy obowiązek System Zarządzania Energią musi być certyfikowany przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia. Celem Systemu Zarządzania Energią jest zbudowanie nawyku ciągłego doskonalenia i poprawy wyniku energetycznego przedsiębiorstwa. Kluczowym elementem systemu jest jego wdrożenie, które nie może nastąpić bez wykonania przeglądu energetycznego obrazującego w jaki sposób energia jest i była w przeszłości wykorzystywana w przedsiębiorstwie. Dopiero na podstawie takiego badania można wyznaczyć obszary znaczącego zużycia energii, wytypować wskaźniki wyniku energetycznego, ocenić możliwości ich poprawy, zaproponować rozwiązania polepszające wynik energetyczny firmy oraz określić cele.

Aby prawidłowo określić, które rozwiązanie jest najlepsze dla przedsiębiorcy, należy zorganizować proces analizy luk, który pomoże dokonać wyboru optymalnego sposobu na poprawę efektywności energetycznej w firmie.

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – wyślij zapytanie ofertowe na adres mailowy: energia@ellipsis-group.com.pl lub skonsultuj się telefoniczne pod numerem +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN