• 11.07.2016

Norma ISO 50001 opisuje najlepsze praktyki oraz ogólne zasady Systemu Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie. Wdrożenie i utrzymywanie normy ma na celu przynoszenie ciągłych korzyści wynikających z ciągłej i systematycznej poprawy efektywności energetycznej.

Role i udział pracowników w Systemie Zarządzania Energią

Do pełnego i prawidłowego wdrożenia normy niezbędny jest aktywny udział we wdrażaniu najwyższego kierownictwa firmy.
To ono jest odpowiedzialne za przeznaczenie odpowiednich środków na wszystkie etapy wdrażania normy, przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie polityki energetycznej firmy, wyznaczenie przedstawiciela i zatwierdzenie utworzenia zespołu ds. zarządzania energią. Od kierownictwa zależy też zakres i granice, które ma obejmować system, komunikacja i uświadamianie znaczenia wdrażania systemu na wszystkich poziomach w strukturze firmy.

Po wybraniu przedstawiciela kierownictwa składającego raporty z wdrażania systemu oraz podległego mu zespołu ds. zarządzania energią oraz stworzeniu odpowiedniej polityki energetycznej, kolejnymi krokami jest identyfikacja wymagań prawnych i innych wymagań (np. polityki korporacyjnej) dotyczących zużycia energii w przedsiębiorstwie, i dostosować je do procesu wdrażania i utrzymywania Systemu Zarządzania Energią.

Przed wdrożeniem - przegląd energetyczny

Najważniejszym etapem jest wykonanie przeglądu energetycznego. Jego głównym celem jest identyfikacja obecnych i historycznych źródeł energii, sposobu zużywania energii w przedsiębiorstwie oraz próba oceny przyszłego wykorzystania i zużycia energii w przedsiębiorstwie. Dzięki dokładnej analizie struktury zużycia energii możliwe będzie ustalenie możliwości poprawy wyniku energetycznego. Po ustaleniu energii bazowej, ustalane są odpowiednie cele i plany działań w zakresie zarządzania energią zgodne z polityką energetyczną firmy.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią

Ustalenie tych wszystkich elementów inicjuje etap właściwego wdrażania Systemu Zarządzania Energią. Podczas tego procesu najważniejsze jest utrzymanie świadomości pracowników wszystkich szczebli co do założeń systemu, ustalenia zasad komunikacji dotyczącej systemu, zasad prowadzenia i nadzoru nad dokumentacją systemową, zasad sterowania operacyjnego procesami w firmie, a także projektowania poprawy możliwości poprawy wyniku energetycznego oraz zakupów odpowiednich rozwiązań lub usług. Najistotniejszym elementem zarówno podczas wdrażania jak i utrzymywania systemu jest sprawdzanie wyników, kontrola i odpowiednie reagowanie na odstępstwa od planu.

W celu sprawdzania Systemu Zarządzania Energią organizacja powinna wykonywać audity wewnętrzne. Powinny się one odbywać w określonych odstępach czasu i sprawdzać zgodność systemu z wymaganiami normy ISO, z celami i zadaniami energetycznymi oraz oceniać skuteczność wdrożenia i poprawy wyniku energetycznego. Dodatkowo, w wyznaczonych okresach powinien odbywać się przegląd zarządzania, określający czy nie należy wprowadzić znaczących zmian dotyczących polityki energetycznej organizacji, zmianami wskaźników wyniku energetycznego, zmianami celi i zadań poprawy efektywności energetycznej oraz dostosowaniem zasobów.

Korzyści wynikające z Systemu Zarządzania Energią

System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001 jest systemem wymuszającym na organizacji ciągłe doskonalenie i poprawę efektywności energetycznej. Kluczowy jest cykl PDCA, czyli inicjacja działań proefektywnościowych według schematu Planuj-Wykonaj-Sprawdzaj-Działaj.

System Zarządzania Energią posiada wiele zgodnych elementów z innymi normami ISO 9001 oraz 14001, co pozwala na prostszą implementację jego założeń w strukturę organizacji poprzez częściowe wykorzystanie rozwiązań z poprzednich systemów.

System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001 dostosowywany jest każdorazowo do przedsiębiorstwa, więc może znaleźć zastosowanie niezależnie od branży i wielkości organizacji. Stopień trudności i kosztów wdrożenia i utrzymania SZE może się jednak diametralnie różnić, dlatego przed procedurą wdrożeniową niezbędne jest wykonanie Analizy Luk, która pozwoli na określenie złożoności całego procesu, czasu jego trwania oraz określenia dokładnych zasobów potrzebnych do wdrożenia i utrzymania Systemu.

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – wyślij zapytanie ofertowe na adres mailowy: energia@ellipsis-group.com.pl lub skonsultuj się telefoniczne pod numerem +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN