• 08.07.2016

Zadane powyżej pytanie nie są bezzasadne. Z punktu widzenia Najistotniejsza zmiana w nowej Ustawie o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku dotyczy tego, że liczba Białych Certyfikatów o które będzie mogło ubiegać się przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej będzie uwarunkowana średnioroczną oszczędnością energii finalnej. W aktach prawnych wciąż będących w użyciu do 1 października, liczba świadectw efektywności energetycznej wyznaczana jest na podstawie średniorocznej oszczędności energii pierwotnej. O tym, jak na konkretnych przykładach wpłynie to na liczbę środków o które przedsiębiorstwa będą mogły się ubiegać pisaliśmy wcześniej w osobnym tekście.

Białe Certyfikaty w myśli nowej ustawy oraz ujęte w oficjalnym stanowisku obecnego rządu mają na celu zmniejszenie zużycia energii w skali całego kraju, a to najłatwiej zauważyć w postaci energii finalnej (końcowej). Do tej pory nie doczekaliśmy się nowych aktów prawnych opisujących jakie przedsięwzięcia będą mogły być zgłaszane do Systemu Białych Certyfikatów, więc jedynym wyznacznikiem jest ciągle obowiązujące Obwieszczenie Ministra Gospodarki.

Energia finalna nie pierwotna - ta z pozoru niewielka zmiana- ciągnie za sobą duże konsekwencje dla niektórych technologii, które do tej pory mogły liczyć na wsparcie z środków przeznaczanych na efektywność energetyczną. Chodzi przede wszystkim o kogenerację.

Główna korzyść zastosowania misji CO2. Kogeneracja jest szczególnie atrakcyjna, gdy przedsiębiorstwo wykazuje zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną dostosowaną i decyduje się na zmianę paliwa, np. z węglowego na gazowe. Dostosowywana jest jednak do zaspokojenia potrzeb, a nie zmniejszania zapotrzebowania na energię. Czyli możemy wykazać oszczędność energii pierwotnej, ale energia finalna pozostaje bez zmian. A brak oszczędności energii finalnej to brak możliwości ubiegania się o Białe Certyfikaty.

Podobny problem dotyczy również odnawialnych źródeł energii. Generacja energii pochodzącej z odnawialnych źródeł powoduje oszczędności energii pierwotnej, ale nie finalnej- w najbardziej optymalnym przypadku dostosowywana jest do zaspokojenia wybranych potrzeb przedsiębiorstw.

Oczywiście, zarówno kogeneracja jak i OZE są wspierane poprzez dedykowane im certyfikaty (żółte, czerwone i zielone). Zmiany wprowadzone przez Ustawę o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku powodują, że opisywane technologie (mimo obecności w Szczegółowym wykazie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej) pozostaną martwymi punktami i w rzeczywistości nie będą się mogły ubiegać o Białe Certyfikaty.

O tym, czy w Systemie Białych Certyfikatów na ten temat będzie można powiedzieć jednak dopiero po opublikowaniu aktów wykonawczych ustalających zasady wykonywania audytów efektywności energetycznej oraz listy przedsięwzięć które mogą się ubiegać o wsparcie z Systemu Białych Certyfikatów.

Wszystkie planowane lub zakończone po 1 stycznia 2011 roku inwestycje związane z kogeneracją można będzie zgłaszać do ostatniego przetargu Prezesa URE, który ma zostać ogłoszony przed datą wejścia w życie Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, tj. do 30 września 2016 roku. To może być ostatnia okazja do uzyskania Białych Certyfikatów dla tej technologii.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN