• 13.06.2016

W piątek, 10 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku. Oznacza to, że jej postanowienia wejdą w życie od 1 października 2016 roku.

Dla dużych przedsiębiorstw oznacza to przede wszystkim ustalenie precyzyjnych ram, w których zobowiązane są prawnie do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Na mocy ustawy każde przedsiębiorstwo niebędące MŚP musi rozliczyć się z tego obowiązku dostarczając audyt do Urzędu Regulacji Energetyki w terminie nie późniejszym niż 30 września 2017 roku.

Od 1 października 2016 roku zmieni się także sposób funkcjonowania Systemu Białych Certyfikatów. Tryb przetargowy zostanie zastąpiony przez ciągły nabór wniosków, przy czym zgłaszać będzie można jedynie planowane i nierozpoczęte wcześniej przedsięwzięcia.

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,248,dwie-podpisane-ustawy.html

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN