• 30.05.2016

Jest to następny krok wśród nieustannych dążeń spółki do wspierania efektywności energetycznej, racjonalizacji zużycia energii oraz odnawialnych źródeł energii tak kluczowych dla zachowania równowagi w środowisku naturalnym.

Zielone budownictwo to wzór i drogowskaz dla rozwiązań niskoenergetycznych i proekologicznych. Przodujące w tych dziedzinach budynki mogą się starać o specjalny certyfikat w jednym z licznych systemów certyfikacji. Najbardziej rozpoznawalnymi i prestiżowymi są brytyjski BREEAM oraz amerykański LEED. Są to systemy wielokryterialnej oceny budynków, którym podlega cały proces projektowania, budowy oraz eksploatacji nieruchomości. Wystawiony certyfikat jest udokumentowaniem podjęcia przez inwestorów, deweloperów i administratorów wszelkich możliwych starań aby ich obiekt posiadał minimalny wpływ na środowisko oraz naturalnie wrastał w tkankę miejską.

PLGBC to platforma dialogu, wymiany doświadczeń, poszerzania kontaktów biznesowych na prężnie rozwijającym się rynku zielonego budownictwa. Pewnym jest że dalsze losy klimatu i środowiska leżą w rękach ludzi. Członkostwo w PLGBC to dowód podjęcia odpowiedzialności i aktywnej działalności na rzecz lepszego jutra.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN