• 25.05.2016

Krajowe regulacje wprowadzane są na mocy dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Wszystkie duże przedsiębiorstwa w kraju raz na cztery lata będą musiały wykonać obowiązkowy audyt energetyczny. Oznacza to firmy które zatrudniają więcej niż 250 pracowników lub osiągają przychody większe od 50 mln euro (lub całkowita roczna kwota bilansowa przekracza 43 mln euro). Zwolnione z niego zostaną tylko organizacje realizujące system zarządzania energią ISO 50001 lub środowiskiem ISO 14001. Należy podkreślić, czego nie zawarto w artykule, że Urząd Regulacji Energetyki nie przedstawił jeszcze stanowiska które wdrożone normy i systemy zarządzania energią będzie uznawał za wystarczające do spełnienia obowiązkowego audytu energetycznego.

Niezależnie przeprowadzone badanie jakim jest audyt energetyczny ma na celu przedstawienie struktury zużycia mediów energetycznych w przedsiębiorstwie, wykrycia miejsc w których występują straty energii oraz zaproponowanie rozwiązań poprawiających jego efektywność energetyczną. Dla przedsiębiorstwa oznacza to przede wszystkim na szansę zmniejszenia zużycia energii, co w długofalowej perspektywie pozwoli znacznie zmniejszyć koszty prowadzenia przedsiębiorstwa.

Z perspektywy Państwa oznacza to realizację celu Unii Europejskiej, która do 2020 roku chce zwiększyć efektywność energetyczną o 20%. Polska zobowiązała się do oszczędności energii finalnej wynoszącej 4,04 mln ton oleju ekwiwalentnego, co odpowiada 47 tys. GWh oszczędzonych w latach 2014-2020.

Zachętą do poprawy efektywności energetycznej poprzez wykonanie szeregu modernizacji jest System Białych Certyfikatów.

Na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawnych traci on ważność z końcem marca 2017 roku, ale jedynie na obecnie panujących zasadach. Projekty nowelizacji ustawy znoszą system przetargowy i planują wprowadzić ciągły nabór wniosków o wydanie świadectwa efektywności energetycznej, co w założeniu ma przyspieszyć i uprościć proces przyznawania środków. Białe Certyfikaty będzie można pozyskać jedynie na planowane przedsięwzięcia, co będzie się wiązało z obowiązkiem przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej przed rozpoczęciem modernizacji. Po przyznaniu środków należy wykonać audyt potwierdzający szacowaną oszczędność energii finalnej.

Ceny audytu energetycznego dla przedsiębiorstwa niebędącego MŚP zależą od kompleksowości prac i mogą zawrzeć się w przedziale od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych.

Źródło: http://www.rp.pl/Firma/302129968-Audyt-energetyczny---ktorzy-przedsiebiorcy-musza-przeprowadzic.html#ap-3

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – wyślij zapytanie ofertowe na adres mailowy: energia@ellipsis-group.com.pl lub skonsultuj się telefoniczne pod numerem +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN