• 20.05.2016

18 maja 2016 roku w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowej ustawy o efektywności energetycznej. Projekt nad którym pracowano w Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa zawiera kilka zmian w stosunku do wersji, która trafiła do sejmu na początku maja.

Najważniejsza zmiana dotyczy daty wejścia w życie ustawy. Ustalono, że wszystkie zawarte w projekcie przepisy wejdą w życie od 1 października bieżącego roku. Oznacza to, że obowiązek dostarczenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa do Urzędu Regulacji Energetyki do którego zobowiązane zostaną wszystkie przedsiębiorstwa nie będące MŚP na mocy ustawy obliguje wszystkie kwalifikujące się podmioty do złożenia stosownych dokumentów do 1 października 2017 roku.

Według Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, Andrzeja Piotrowskiego, przetarg ogłoszony przez prezesa URE w grudniu ubiegłego roku powinien zostać rozstrzygnięty do końca czerwca 2016 roku i na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawnych nie ma przeciwwskazań, aby prezes URE ogłosił jeszcze przed 1 października ostatni przetarg na świadectwa efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty), do którego można byłoby zgłaszać przedsięwzięcia proefektywnościowe zakończone po 1 stycznia 2011 roku. Decyzja w tej sprawie należy jednak do Prezesa URE. W przypadku ogłoszenia przetargu, byłaby to definitywnie ostatnia szansa zgłaszania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (m.in. termomodernizacja, wymiana lub modernizacja źródła ciepła, wymiana oświetlenia na energooszczędne) zakończonych w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013  roku. Zakończone później przedsięwzięcia w nowym, ciągłym systemie Białych Certyfikatów obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku, zgłaszać będą mogły jedynie energochłonne przedsiębiorstwa zużywające rocznie powyżej 100 GWh energii elektrycznej i należące do jednej z wymienionych w projekcie Polskich Klasyfikacji Działalności (PKD).

Projekt ustawy został ponownie skierowany do dalszych prac w Komisji, ale najważniejsze postanowienia wydają się być już ustalone i nie ulegną zmianie.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN