• 09.07.2018

NFOŚiGW ogłosił przedłużenie przyjmowania wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”.

Celem programu jest pomoc skierowana do istniejących przedsiębiorstw lub zakładów dotycząca budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych produkujących co najmniej 30% ciepła na cele komunalno-bytowe wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Działanie ma pozwolić utrzymanie lub doprowadzenie systemu ciepłowniczego do spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej:

  • W 50% energię ze źródeł odnawialnych;
  • W 50% ciepło odpadowe;
  • W 75% ciepło pochodzące z kogeneracji;
  • W 50% wykorzystuje się połączenie wymienionych powyżej energii i ciepła.

Dofinansowanie realizowane jest w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych. Umorzeniu poddane może być do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł. Kwota pożyczki została zwiększona do 400 mln zł.

Wnioski, wraz z niezbędnym studium wykonalności można zgłaszać w naborze ciągłym do 20 grudnia 2018 roku.

Ellipsis Energy oferuje przygotowanie pełnej dokumentacji konkursowej. W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o przesłanie zapytania ofertowego.

 

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN