• 05.04.2018

Kontrola systemów grzewczych oraz klimatyzacji w budynkach.

Obowiązek kontroli systemów grzewczych oraz klimatyzacyjnych w budynkach nałożony został na właścicieli oraz zarządców budynków poprzez Ustawę o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

Zgodnie z art. 23 właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest poddać kontroli okresowej systemu grzewczego:

  • co najmniej raz na 5 lat – kotły o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kW,
  • co najmniej raz na 2 lata – kotły opalane paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  • co najmniej raz na 4 lata – kotły opalane paliwem gazowym o nominalnej mocy cieplnej powyżej 100 kW.

Zgodnie z art. 23 właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest poddać kontroli okresowej systemu klimatyzacyjnego co najmniej raz na 5 lat urządzenia chłodnicze o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW.

Kontrola systemu grzewczego polega na ocenie efektywności energetycznej kotłów wchodzących w skład systemu grzewczego. Ocena efektywności energetycznej polega na wyznaczeniu sprawności kotłów grzewczych. Ponadto kontrola systemu grzewczego pozwala na określenie stanu technicznego systemu przesyłu ciepła instalacji grzewczej wraz z oceną szczelności oraz stanu technicznego izolacji termicznej. Kontrola systemu grzewczego pozwala również na ocenę dostosowania mocy systemu do potrzeb użytkowych.

Kontrola systemu klimatyzacji pozwala na ocenę efektywności energetycznej a co za tym idzie sprawności urządzeń chłodniczych wchodzących w skład instalacji klimatyzacji obiektu budowlanego.

Firma Ellipsis Energy dokonuje okresowych przeglądów systemów ogrzewania oraz klimatyzacji obiektów budowlanych.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN