• 31.01.2018

31 stycznia 2018 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powiadomił Ministra Energii o wynikach przeprowadzonych na mocy art. 36 Ustawy o efektywności energetycznej audytów energetycznych przedsiębiorstw, które były obowiązkowe dla dużych przedsiębiorstw w Polsce.

Do końca 2017 roku, URE zarejestrowało 3506 zawiadomień o przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa. 127 z nich (3,6% przedsiębiorstw, które złożyły zawiadomienie) przeprowadziło audyt w ramach posiadanego systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania środowiskowego.

Efektem analiz przeprowadzanych podczas audytów było ustalenie potencjału możliwych do uzyskania średniorocznych oszczędności energii finalnej. Łączny wolumen średniorocznej oszczędności energii wynikający z realizacji rekomendacji wskazanych w audytach wynosi 973 373,597 toe, czyli ponad 11,32 TWh energii w skali roku.

Oryginalny komunikat dostępny jest na stronie URE pod tym adresem.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN