• 04.01.2018

NFOŚiGW ogłosił trzeci konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Nabór do programu rozpocznie się 31 stycznia 2018 r.

 

100 mln zł wynosi budżet konkursu ze środków Funduszu Spójności, a maksymalne dofinansowanie w postaci pomocy zwrotnej (wraz z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej wynoszącej do 15%) w kosztach kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć 75%. Dofinansowanie dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw lub podmiotów będących dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Zgodne z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, wsparcie w ramach działania 1.2 mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Do inwestycji, na których przeprowadzenie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o środki z NFOŚiGW zaliczyć można następujące typy przedsięwzięć:

  • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
  • ciągi transportowe linii produkcyjnych;
  • budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);
  • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach przez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne,
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

 

Wnioski w ramach działania 1.2 POIiŚ 2014-2020 można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie od 31 stycznia do 30 marca 2018 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w linku zamieszczonym poniżej:

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1159,unijne-100-mln-zl-dla-duzych-przedsiebiorstw-na-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-oze.html

 

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN